Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

THỐNG KÊ BẢN VẼ VỚI DATA EXTRACTION

Trước khi sử dụng lệnh này bạn nên có các table style. Nếu chưa có, bạn nên tạo nó bằng lệnh TABLESTYLE1. Trên menu chọn Tools -> Data Extraction...


2. Xuất hiện hộp thoại Data Extraction - Begin (Page 1 of 8)


a. Tạo mới : Chọn Create a new data extraction. -> Chọn Next


Nếu muốn sử dụng file mẫu (phải tạo ra trước đó) thì chọn thêm Use previous extraction as a template (.dxe or .blk) rồi bấm vào nút có hình 3 dấu chấm để chọn file template.


b. Hiệu chỉnh dữ liệu trích xuất : Chọn Edit an existing data extraction -> bấm vào nút có hình 3 dấu chấm -> Chọn file cần hiệu chỉnh -> Chọn Open


c. Chọn Next >


3. Xuất hiện hộp thoại Save Data Extraction As -> Chọn thư mục và đặt tên cho file (VD: thongkecua.dxe) -> Chọn Save


4. Xuất hiện hộp thoại Data Extraction Define Data Source (Page 2 of 8)


a. Chọn Drawings/Sheet set -> Chọn Include current drawing. Khi chọn tùy chọn này ta có thể trích xuất và cập nhật tức thì những thay đổi dữ liệu từ bản vẽ hiện hành, hoặc từ thư mục có chứa nhiều file (nếu chọn thêm nút Add Folder...), hoặc từ các file rãi rác khắp nơi (nếu chọn thêm nút Add Drawing...).


b. Nếu chỉ muốn trích xuất và cập nhật những thay đổi dữ liệu từ những đối tượng cố định trong bản vẽ hiện hành -> chọn Select objects in the current drawing -> chọn nút select object ngay sau đó. Ở tùy chọn này, ACAD sẽ cập nhật dữ liệu, nếu bạn sử dụng các lệnh edit (VD: chỉnh attribute trong block, thay đổi vị trí, layer, màu sắc, đường nét,.... ) nhưng ACAD sẽ không cập nhật dữ liệu nếu bạn copy hoặc vẽ thêm đối tượng mới.


c. Nút Settings...


* Extraction Settings :


+ Extract Objects from Blocks = Trích xuất đối tượng từ những Block (nên chọn)


+ Extract Objects from Xrefs = Trích xuất từ Xrefs (nên chọn)


+ Include Xrefs in Block Counts = khi đếm Block bao gồm luôn các đối tượng Xrefs (ít khi chọn)


* Extract from :


+ Objects in Model Space : chỉ trích xuất các đối tượng có trong không gian mô hình (trên Layout sẽ không tính) -> nên chọn


+ All Objects in Drawing : tất cả đối tượng có trong bản vẽ (Model + Layout) -> ít khi chọn


d.Sau khi hiệu chỉnh xong -> chọn Next >


5. Xuất hiện hộp thoại Data Extraction - Select objects (Page 3 of 8)


Display Options : Những tùy chọn cách trình bày danh sách đối tượng


Display All Object Types = Trình bày mọi kiểu đối tượng


Display Blocks Only = chỉ trình bày các đối tượng là block


Display Non-Blocks Only = chỉ trình bày các đối tượng không phải block


Display Blocks with Attributes Only = chỉ trình bày các đối tượng là block có mang thuộc tính


Display Only Objects Used in Drawings = chỉ trình bày các đối tượng được sử dụng trong bản vẽ


Sau khi hiệu chỉnh các tùy chọn theo ý thích ta sẽ có được danh sách các đối tượng. Bấm vào hộp kiểm ở trước tên mỗi đối tượng mà ta muốn thốmg kê (chọn nhiều đối tượng bằng cách nhấn Shift rối nhấn thanh Space) -> chọn Next >


6. Xuất hiện hộp thoại Data Extraction - Select Properties (Page 4 of 8) dùng để lựa chọn thuộc tính trích xuất


Trong Danh sách lọc Category Filter :


3DVisualization : thống kê thuộc tính 3D - VD : chất liệu,...


Attributes : thống kê Attribute trong block


Drawing : thống kê ngày-giờ khởi tạo-hiệu chình, vị trí của file bản vẽ và các thuộc tính được tạo ra bằng lệnh DWGPROPS


Dynamic Blocks : thống kê thuộc tính trong dynamic block


General : thống kê layer, linetype, lineweight, linetype scale, color,Plot style,....


Geometry : thống kê chiều dài, bề dày, diện tích,góc quay, điểm chèn,......


Misc : thống kê đơn vị, đường dẫn, các đặc tính thể hiện, đánh dấu, phân loại đối tượng,.....


Pattern : thống kê thuộc tính của Hatch


Table : thống kê bảng biểu


Text : thống kê thuộc tính của text, field


.....


Chọn vào mỗi mục trên danh sách lọc thì bên cửa sổ Properties sẽ liệt kê các thuộc tính tương ứng. Ta chọn lấy những thuộc tính cần thiết bằng cách bấm vào hộp kiểm ở đầu hàng.


Sau khi hiệu chỉnh xong -> chọn Next >


7. Xuất hiện hộp thoại Data Extraction - Refine data (Page 5 of 8) dùng để tinh lọc dữ liệu


Combine Identical Rows = kết hợp các hàng có cùng tên (nên chọn)


Show Count Column = Thấy được cột tính tổng số đối tượng (nên chọn).


Show Name Column = Thấy được cột chứa tên đối tượng (nên chọn).


Link External Data = liên kết với dữ liệu từ bên ngoài (file excel có đuôi là .xls và .csv).


Sort Columns Options = Sắp xếp thứ tự phân loại cho các cột


Full Preview = Xem trước bảng thống kê dữ liệu trích xuất


Sau khi hiệu chỉnh xong -> chọn Next >


8. Xuất hiện hộp thoại Data Extraction - Chose Output (Page 6 of 8) dùng để kết xuất dữ liệu ra ngoài


Insert Data Extraction Table into Drawing = kết xuất dữ liệu bằng cách chèn vào 1 bảng thống kê trong bản vẽ hiện hành (nên chọn)


Output Data to External File = kết xuất dữ liệu ra tập tin bên ngoài (nên chọn) -> bấm vào nút có hình 3 dấu chấm -> Chọn thư mục và đặt tên cho file (VD: thongkecua.xls) -> Chọn Save


Sau khi hiệu chỉnh xong -> chọn Next >


9. Xuất hiện hộp thoại Data Extraction - Table Style (Page 7 of 8) dùng để hiệu chỉnh kiểu dáng bảng thống kê


a. Trong mục Table Style -> chọn loại table tương thích (bạn nên tạo ra trước các định dạng của bảng bằng lệnh TABLESTYLE)


b. Trong mục Enter a Title for Your Table bạn gõ tên cho bảng (VD: BẢNG THỐNG KÊ.....)


Sau khi hiệu chỉnh xong -> chọn Next > -> Chọn Finish để đóng hộp thoại Data Extraction


10. Chọn 1 điểm nào đó để chèn bảng thống kê.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét