Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

ARRAY VÀ ALIGN TRONG SU

1.  Để Array trong SU bạn sử dụng lệnh M.
  • khi duy chuyển bạn nhấn và giữ phím Ctrl để Copy.
  • sau khi vừa copy xong bạb giữ nguyện hiện trạng và nhập * hoặc / và số lương là ok
  • nếu bạn nhập * nghĩa là bạn lấy khoản cách vừa copy làm khoản Array
  • nếu bạn nhập / thì Su sẽ chia đều khoản cách vừa copy cho số lượng cần Array.
2.  Để Align trong SU bạn sử dụng lệnh T. (tape measure)
  • bạn đo khoản cách của đối tượng cần Align
  • sau khi vừa đo xong bạn giữ nguyên khung nhình và nhập khoản cách cần thu phóng. Vi dụ : mình đo cạnh tường là 50 (và mình muốn cạnh tường là 100) , vừa đo xong mình sẽ nhập 100 và enter
  • Chú ý khi bạn Align thì Su sẽ hiểnu là bạn Align cho toàn bộ file. nếu bạn muốn Align chỉ 1 đối tượng bản phải tạo Group cho đối tượng đó và Align trong Group

2 nhận xét: